Vedtægter

Vedtægter

for den private institution

Tinghøj Vuggestue og Børnehave

 

For den selvejende institution, Tinghøj Vuggestue og Børnehave, matr. nr. 5 fi, Ringe by og sogn, beliggende Østre Ringvej 10, 5750 Ringe, Faaborg Midtfyn Kommune. Cvr 24 19 29 97

§ 1 Institution drives som privat institution jf. Dagtilbudsloven §§ 19-20 og §§ 36-40 – eller tilsvarende senere lovgivning.

Privatinstitutionen modtager børn i alderen fra o – 6 år.

Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn.

Institutionens formål er at drive dagtilbud i henholdt til gældende lov og de af kommunen fastsatte mål og rammer. Institutionens mål er at skabe et sammenhængende børneliv med fokus på et aktivt fællesskab.

§ 2 Den private institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en leder, der under ansvar over for bestyrelsen varetager den daglige pædagogiske og administrative ledelse samt drift af institutionen. Desuden er det privatinstitutionens bestyrelse, der fastsætter de pædagogiske principper for institutionen.

                                                                                      

Generalforsamling

 § 3 Forældremødet er at betragte som generalforsamling.

 

Stk. 2.                 Forældremødet er institutionens øverste myndighed.

Stk. 3.                 Ordinært forældremøde afholdes én gang årligt I første kvartal og indkaldes med mindst tre ugers varsel, ved opslag i institutionen og ved enten brev, e-mail, SMS til institutionens medlemmer eller på institutionens hjemmeside, med angivelse af dagsorden.

Stk. 4.                 Møde- og stemmeberettigede på forældremødet er alle institutionens medlemmer, der ikke er i restance med forældrebetalingen. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 5.                 Dagsordenen for det ordinære forældremøde skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af stemmeudvalg
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af forældrebetaling (ved privat institution)
  • Vedtagelsen af overordnet delegation.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  • Eventuelt

 

Stk. 6.                 Forslag, der ønskes behandlet på forældremødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før forældremødet.

 

Stk. 7.                 Forældremødet ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 8.                 Forældremødet træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én stemmeberettiget mødedeltager. Ved personvalg til bestyrelsen, hvor der er foreslået flere kandidater end det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

Ekstraordinær generalforsamling

§ 4 Ekstraordinært forældremøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af institutionens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning over for formanden eller bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal forældremødet afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er modtaget af formanden eller bestyrelsen.

 

Stk. 2.                 Indkaldelsesfristen for et ekstraordinært forældremøde er 8 dage.

 

Ad forældremyndighed:

Hvor der er eneforældremyndighed over et barn, kan bestyrelsen konkret dispensere fra kravet om forældremyndighed til forældremyndighedsindehaverens samlever eller ægtefælle, såfremt denne indtager en forsørgerstatus overfor barnet. Dispensationen skal fremgå af bestyrelsens protokol.

 

Bestyrelsen

§ 5 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, 5 stemmeberettigede medlemmer valgt blandt forældre i institutionen, herudover en ikke-stemmeberettiget medarbejderrepræsentant.
Lederen af institutionen fungerer som sekretær og sagsbehandler for bestyrelsen.

Stk. 2     Bestyrelsens forældrerepræsentanter skal ved valget være forælder til et barn, eller personer med forsørgelsespligt for et barn i institutionen. Valget foretages ved simpelt stemmeflertal.

§ 6 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på det førstkommende møde efter valg af bestyrelsen.

§ 7 Institutionens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan den indkalde andre personer til at overvære en sags behandling.

§ 8 Et forældrevalgt medlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter en suppleant indtræder for den resterende del af valgperioden. Ved barnets ophør i institutionen kan bestyrelsen dog beslutte at lade forælderen blive valgt ind som eksternt medlem

§ 9 En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller har modtaget sin opsigelse fra leder/bestyrelsen. Suppleanten for medarbejderrepræsentanten indtræder straks i bestyrelsen, hvis der ikke er valgt suppleant indkaldes der til valg af medarbejderrepræsentant på personalemøde inden for en måned.

§ 10 Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig flertalsbeslutning.

Stk. 2     I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er   beslutningsdygtig når mindst 3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 3      I sager, hvis afgørelse ikke tåler opsættelse til et bestyrelsesmøde, vil beslutning kunne tages af formanden på bestyrelsens vegne, men således, at beslutningen forlægges bestyrelsen til godkendelse på førstkommende møde.

Stk. 4     Hvis bestyrelsen efter frafald af bestyrelsesmedlemmer ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 11 Formanden leder forhandlingerne og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres. Intet bestyrelsesmedlem kan alene udøve bestyrelsens beføjelser.

§ 12 Bestyrelsesarbejdet er i. h. t. forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet underskriver erklæring om tavshedspligt.

Stk. 2      Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering.

§ 13 Der udarbejdes beslutningsreferat af hvert bestyrelsesmøde, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer ved næstkommende møde.

§ 14 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 15 Til at forpligte institutionen, kræves underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Dispositionen over fast ejendom kræver dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2      Bestyrelsen kan ikke uden samtlige bestyrelsesmedlemmers tilslutning afhænde, pantsætte, udleje eller lade den benytte til andet formål end daginstitution.

§ 16 Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar for sit virke som bestyrelsesmedlem.

 

Økonomi

§ 17 Privatinstitutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31.december.

§ 18 Privatinstitutionens regnskab kan uddelegeres til en af bestyrelsen valgt samarbejdspartner og revideres af en statsautoriseret revisor.

§ 19 Institutionen tegnes udadtil ved underskrift af institutionsbestyrelsesformanden og mindst to bestyrelsesmedlemmer i institutionen. Bestyrelsen kan godkende, at lederen, formand og/eller institutionens regnskabsfører kan råde over dankort og netbank til institutionens bank/giro konti hver for sig.

Stk. 2.                 Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3.                 Ved indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift eller som berører institutionens kapital, kræves tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4.                 Bestyrelsen kan efter gældende bestemmelser/praksis jf. § 24, stk. 2 med kvalificeret flertal beslutte at ekskludere et barn fra institutionen, hvorved barnet vil ophøre med at gå institutionen. De for institutionen særligt vedtagne årsager til eksklusion skal vedtages med simpelt flertal af bestyrelsen og fremgå af forretningsordenen.

Stk. 5     Der påhviler ikke institutionens medlemmer nogen personlig hæftelse for der

forpligtelser, der påhviler institutionen.

§ 20 Eventuelt overskud skal anvendes inde for privatinstitutionens virke.

 

Åbningstid

§ 21 Privatinstitutionen har åbent alle dage i de af bestyrelsen fastlagte åbningstider. Den ugentlige åbningstid svarer som minimum til beregningsgrundlaget for størrelsen af det kommunale tilskud.

Bestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen.

Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst 3 måneder.

Eventuel beslutning om lukkedage kan træffes af bestyrelsen. (Privatinstitutionen har pasningsforpligtelse, hvis der er behov herfor).

 

Stk. 2     Bestyrelsen kan i samarbejde med lederen fastsætte årlige lukkedage i institutionen.

 

Optagelse i institutionen

§ 22 Privatinstitutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn.

Ventelisten står åben for alle børn.
Børnetal

§ 23 Institutionen er godkendt til at rumme max. 32 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn.

 

Opsigelse/udmeldelse

§ 24 Forældrene kan opsige institutionspladsen skriftligt med 2 måneders varsel til den 1. eller til den 15. i måneden.

Stk. 2        Bestyrelsen kan opsige et barn, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb, og institutionen efterfølgende har rykket skriftligt 2 gange for betaling. Denne opsigelse vil ske med en uges varsel.

Forældrebetaling

§ 25 Bestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse.

Stk. 2        Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskende rabat, er også gældende for privatinstitutionen. Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen.

Stk. 3        Privatinstitutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen. Opkrævningen kan dog udliciteres.

 

Tilsyn

§ 26 Kommunen fører tilsyn med privatinstitutionen efter de retningslinjer der fremgår af godkendelseskriterierne.

 

Hæftelse

§ 27 Privatinstitutionen er ansvarlig for opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning.

Privatinstitutionen hæfter selv for de aftaler m. v. den har indgået, efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

                                                                                       Vedtægtsændringer

                                                                                            

§ 28 Nærværende vedtægter kan ændres med simpelt flertal på et forældremøde, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 

Stk. 2. En vedtægtsændring træder i kraft med virkning fra datoen for forældremødet, som den vedtages på.

Nedlæggelse

§ 29 Opløsning af institutionen kan finde sted med 2/3 flertal på et forældremøde eller med simpelt flertal på to efter hinanden følgende forældremøder, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Institutionens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse

med de i § 1 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af det opløsende forældremøde og med samme flertal som anvendt under § 29, stk. 1.

 

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på bestyrelsesmøde den 07.06.16

Fremlagt og vedtaget på forældremøde den 26.05.16

Vedtægterne træder i kraft ved institutionens overgang til privat institution den 01.08.16.