Fokus på venskaber

Børns venskaber

Børns venskaber er et vigtigt emne at forholde sig til både som forældre og som pædagog i institutionerne. Det, at barnet føler og oplever, at det har venner, giver barnet en rar følelse af at være vellidt, anerkendt og respekteret.

Venskab her blandt børn i alderen 3-6 år er ofte omskiftelige. I nogle perioder leger barnet mest med nogle bestemte børn måske omkring en bestemt leg, for på et senere tidspunkt at skabe tætte relationer til nogle nye børn.

Et venskab kan defineres som : En fri relation mellem 2 personer, der er karakteriseret af nærhed, åbenhed, gensidighed, emotionalitet og intimitet.1

Det er vigtigt at hjælpe og støtte barnets evne til at danne venskaber. Det kræver en del af barnet selv at være en del af et venskab.

Barnet skal være i stand til at se sig selv, som et selvstændigt individ med muligheder, ønsker, behov og handlekraft, men det skal samtidigt kunne beherske evnen til at udvise empati og kunne sætte sine egne ønsker i vente position, for at lytte og reflektere over, hvad de andre børn har af ideer eller meninger.

Disse personlige og sociale kompetencer kræver, at barnet har en vis alder og har oplevet et udviklings rum, som har gjort det muligt at tilegne sig sunde relationer til betydningsfulde omsorgspersoner (forældre, pædagoger m.fl.).

Venskaber mellem børn er en vigtig del af barnets identitetsdannelse. Barnet får i venskab med andre en oplevelse af, at andre vælger netop dem som noget særligt, at andre har lyst til én, at barnet har nogle på egen alder at dele oplevelser med, at barnet har nogle ligeværdige at kommunikere med, og at nogle har forventninger til én.

For at barnet kan få en forståelse af sit eget selv, skal barnet igennem interaktion med jævnaldrende drage erfaringer om sin egen rolle i gruppen. Barnet skal, om man så kan sige, se sig selv ud fra de andre børns perspektiv.

Sociale kompetencer kan defineres som: at kunne tilfredsstille sine mål i en given social situation uden at bringe andres mål i fare!2

Ægte venskaber er selektive, man kan ikke være venner med alle. Man kan arbejde på og med at alle i en børnegrupper er kammerater, men barnet vælger selv sine venner.

Særligt om venskaber i vuggestuen

Trygge og gode relationer til voksne er med til at give barnet en stærk opfattelse af sig selv.

For at kunne indgå i et venskab, skal man have et billede af, hvem man selv er. Dette arbejder vuggestuebarnet med helt frem mod børnehavealderen, derfor kan det være svært at tale om egentlige venskaber, hvor man giver og tager og følger op på noget som er hændt dagen før. Vi ser det mere som gode relationer børnene imellem.

For at barnet 0-3 år skal kunne udvikle et godt selvbillede og begynde sin udvikling af egen identitet, skal det møde nærværende, anerkendende og autentiske voksne, som på en empatisk og værdsættende måde møder barnet i med- og modgang. Barnet skal opleve at blive set og anerkendt, som de er, og vi voksne skal tage voksenansvaret på os og guide barnet, når noget er svært eller ikke acceptabelt.

Hen mod børnehavealderen eller lidt derefter har barnet et rimeligt billede af sig selv og ”sine egne grænser”, og vil herefter kunne gå i gang med at danne venskaber.