Fokus på venskaber

Børns venskaber

Børns venskaber er et vigtigt emne at forholde sig til både som forældre og som pædagog i institutionerne. Det, at barnet føler og oplever, at det har venner, giver barnet en rar følelse af at være vellidt, anerkendt og respekteret.

Venskab her blandt børn i alderen 3-6 år er ofte omskiftelige. I nogle perioder leger barnet mest med nogle bestemte børn måske omkring en bestemt leg, for på et senere tidspunkt at skabe tætte relationer til nogle nye børn.

Et venskab kan defineres som : En fri relation mellem 2 personer, der er karakteriseret af nærhed, åbenhed, gensidighed, emotionalitet og intimitet.1

Det er vigtigt at hjælpe og støtte barnets evne til at danne venskaber. Det kræver en del af barnet selv at være en del af et venskab.

Barnet skal være i stand til at se sig selv, som et selvstændigt individ med muligheder, ønsker, behov og handlekraft, men det skal samtidigt kunne beherske evnen til at udvise empati og kunne sætte sine egne ønsker i vente position, for at lytte og reflektere over, hvad de andre børn har af ideer eller meninger.

Disse personlige og sociale kompetencer kræver, at barnet har en vis alder og har oplevet et udviklings rum, som har gjort det muligt at tilegne sig sunde relationer til betydningsfulde omsorgspersoner (forældre, pædagoger m.fl.).

Venskaber mellem børn er en vigtig del af barnets identitetsdannelse. Barnet får i venskab med andre en oplevelse af, at andre vælger netop dem som noget særligt, at andre har lyst til én, at barnet har nogle på egen alder at dele oplevelser med, at barnet har nogle ligeværdige at kommunikere med, og at nogle har forventninger til én.

For at barnet kan få en forståelse af sit eget selv, skal barnet igennem interaktion med jævnaldrende drage erfaringer om sin egen rolle i gruppen. Barnet skal, om man så kan sige, se sig selv ud fra de andre børns perspektiv.

Sociale kompetencer kan defineres som: at kunne tilfredsstille sine mål i en given social situation uden at bringe andres mål i fare!2

Ægte venskaber er selektive, man kan ikke være venner med alle. Man kan arbejde på og med at alle i en børnegrupper er kammerater, men barnet vælger selv sine venner.

 

Særligt om venskaber i vuggestuen

Trygge og gode relationer til voksne er med til at give barnet en stærk opfattelse af sig selv.

For at kunne indgå i et venskab, skal man have et billede af, hvem man selv er. Dette arbejder vuggestuebarnet med helt frem mod børnehavealderen, derfor kan det være svært at tale om egentlige venskaber, hvor man giver og tager og følger op på noget som er hændt dagen før. Vi ser det mere som gode relationer børnene imellem.

For at barnet 0-3 år skal kunne udvikle et godt selvbillede og begynde sin udvikling af egen identitet, skal det møde nærværende, anerkendende og autentiske voksne, som på en empatisk og værdsættende måde møder barnet i med- og modgang. Barnet skal opleve at blive set og anerkendt, som de er, og vi voksne skal tage voksenansvaret på os og guide barnet, når noget er svært eller ikke acceptabelt.

Hen mod børnehavealderen eller lidt derefter har barnet et rimeligt billede af sig selv og ”sine egne grænser”, og vil herefter kunne gå i gang med at danne venskaber.

Marts 2011

I marts måned har vi i vuggestuen haft ekstra fokus på børnenes indbyrdes relationer (Det der senere vil ligge til grund for gode venskaber).

Vi har delt børnene op i tre grupper.

  • De fire ældste som fylder 3 år kort tid efter sommerferien.
  • De tre som fylder 3 år kort tid efter nytår.
  • De syv børn som endnu ikke er fyldt 2 år

For gruppen med de syv yngste børn vægter vi at arbejde med:

  • Relationer til os voksne.
  • En forudsigelig hverdag.
  • Hensyn til det enkelte barns søvnrytme.
  • Støtte dem i at forholde sig til de andre børn

For de to andre grupper har vi lavet aldersopdelt aktiviteter som giver barnet mulighed for at se sig selv i forholdet til andre børn på samme alder.

SMTTE-model på venskabs ”projekt”

Sammenhæng: Vi har aftalt, at vi skal lave ”projekt” angående udvikling af venskaber i vuggestuen.

Mål: Give det enkelte barn mulighed for at se sig selv i forhold til børn på samme alder, for at de kan spejle sin kunnen.

Tiltag: Vi har delt børnene op i mindre grupper 3-4 stykker ud fra alder, hvor vi laver forskellige aktiviteter eller oplevelser. Vi voksne i-tale-sætter, hvad de hver især laver, for at de får øje for hinanden og hinandens kunnen.

Tegn: At børnene søger kontakt med andre end de tidligere har gjort.

Evaluering: Har givet et bedre billede af børnenes kunnen. Et par af de børn, som var lidt tilbageholdende er kommet mere ind i gruppen og søger selv kontakt til andre børn. Generelt ser vi mere parallel leg med gensidigt samspil end før ”projektets” start.