Børn i udsatte positioner

Vores pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.

Børn i udsatte positioner – kan, set fra vores vinkel, være mange ting.

Det kan være børn med fysiske eller psykiske nedsatte funktioner eller børn der i kortere eller længere perioder i deres liv oplever kriser i deres hjemmemiljø, fx sygdom, misbrug, skilsmisse m.m.

Alle børn kan på tidspunkter komme i en udsat position, hvor de har svært ved at være i fællesskabet. Dette enten fordi de ikke selv vil eller fordi fællesskabet ikke vil lukke dem ind.

Børn som holder sig for sig selv og er passive, går glip af deltagelse, læring og erfaringer.

Børn som kommer væsentligt mere i konflikter end andre børn risikerer at få mange negative oplevelser af egne kompetencer og tilliden til, at andre kan og vil hjælpe, kan reduceres.

Pædagogerne er opmærksomme på alle børn, men de er særligt opmærksomme på de børn, som af forskellige grunde har større risiko for at havne på sidelinjen af fællesskabet.

Nogle børn har i perioder større behov for tæt guidning og støtte end andre eller måske har barnet brug for at blive skærmet fra de andre i rolige omgivelser.

Vi møder alle børn med en anerkendende tilgang og ud fra vores didaktiske overvejelser og faglighed, støtter vi op om børn i udsatte positioner.

Indretningen af vores læringsmiljø fokuserer på børnenes fællesskaber med henblik på mulighed for fordybelse i mindre grupper bl.a. baseret på observationer af børnenes hverdag, trivsel og interesser.

Vi arbejder ofte i mindre grupper, hvor det tilstræbes at pædagogen har tid til det enkelte barn. Vi skaber mulighed for, at børn der selv ønsker det, får mulighed for at trække sig fra det store fællesskab. I stuens samling er der rig mulighed for at øve sociale spilleregler, lytte til andre og fremføre egne ønsker.

Der er en primærpædagog til alle børn, og vi har fokus på at tilgodese det enkelte barns behov.

Hvis vi oplever, at et barn ikke trives, indkaldes forældrene til en samtale om barnets trivsel.

På dette møde aftales hvilken indsat og tiltag der skal og kan sættes ind og der inviteres evt. andre fagpersoner, fx tale/hørekonsulent, fysioterapeut, sundhedsplejerske og PPR).